DDC3/W2

Tilbake

Glemt innloggingsdetaljene dine?
Vennligst ring Helpdesk på tlf hvis du har glemt Bruker ID, Brukernavn eller Passord.
Ny konto
Dersom du ønsker å søke om en konto kan du kontakte Salg på tlf , eller søke online her.
Fortsatt usikker?
Prøv vår IT Solution Wizard.

SLUTTBRUKERAVTALE FOR Marketmaker Generelle vilkår

VIKTIG – LES DETTE NØYE FØR DU BRUKER MATERIALET:

Disse generelle vilkårene ("Generelle vilkår") (og dokumentene som det vises til) er en juridisk bindende avtale mellom deg og CMC Markets UK plc ("CMC Markets") og angir vilkårene som gjelder for CMC Markets levering av en tjeneste bestående av internett-tilgang til programvareproduktet kalt Marketmaker fra nettstedet https://no.cfd.cmcmarkets.com ("Applikasjonen").

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER APPLIKASJONEN OG KLIKK PÅ KNAPPEN "GODTA" PÅ SLUTTEN AV DISSE VILKÅRENE DERSOM DU GODTAR DEM. NÅR DU KLIKKER PÅ KNAPPEN FOR Å GODTA, GODTAR DU VILKÅRENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DEN BEGRENSEDE GARANTIEN OG ANSVARSBEGRENSNINGEN. DU BØR DERFOR LESE GJENNOM VILKÅRENE NØYE FØR DU KLIKKER PÅ KNAPPEN FOR Å GODTA. DERSOM DU ER USIKKER PÅ DINE RETTIGHETER, ELLER DU ØNSKER EN FORKLARING AV DEM, KAN DU KONTAKTE OSS PÅ CMC MARKETS UK PLC FILIAL OSLO, STRANDEN 3B, 0250 OSLO. TELEFON: +47 2201 9700, FAKS: +47 2201 9799, E-POST: INFO@CMCMARKETS.NO. DERSOM DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE APPLIKASJONEN. DU MÅ VÆRE INNEFORSTÅTT MED AT BRUK AV APPLIKASJONEN INNEBÆRER AT DU GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE.

De Generelle vilkårene kan til enhver tid endres av sikkerhetsmessige, juridiske eller regulatoriske årsaker. Alle endringer CMC Markets måtte gjøre av disse Generelle vilkårene, vil bli lagt ut på denne siden som endrede vilkår, og du vil bli bedt om å godta de endrede vilkårene ved å klikke på knappen for å godta. Dersom du ikke godtar de endrede vilkårene, kan du ikke fortsette å bruke Applikasjonen.

De Generelle vilkårene gjelder for din bruk av Applikasjonen i tillegg til Forretningsvilkårene (inkludert bilagene), risikoadvarselen, ditt utfylte søknadsskjema, prislisten, sammendraget av CMC Markets retningslinjer for utføring av ordrer (dersom det er relevant) og alle andre vilkår og bestemmelser som utstedes av CMC Markets og/eller Information Internet Limited ("Information Internet") og avtaler som inngås mellom deg og CMC Markets vedrørende elektronisk handel med finansielle produkter med CMC Markets (samlet kalt "Handelsavtaler") og vilkårene for bruk av vårt nettsted, http://www.cmcmarkets.no/legal.

1. Informasjon om CMC Markets og Information Internet

https://no.cfd.cmcmarkets.com/cfd/home er et nettsted som drives av CMC Markets UK Plc, et selskap som er registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 02448409 med hovedkontor og forretningsadresse i 133 Houndsditch, London EC3A 7BX. CMC Markets engelske mva-nummer er 849 1757 83. Information Internet er et selskap som er registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 03149891 med forretningsadresse i 133 Houndsditch, London EC3A 7BX. Information Internet er en del av CMC Markets-konsernet.

CMC Markets er under tilsyn av det engelske finanstilsynsmyndigheten Financial Conduct Authority.

2. Tilgjengelighet

Du er ansvarlig for å ordne og innhente alle relevante lisenser, tillatelser og rettigheter som er nødvendig for deg for å ha tilgang til Applikasjonen.

Selv om CMC Markets bestreber at Applikasjonen normalt sett skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, så innebærer internetts karakter og det faktum at din tilgang til Applikasjonen involverer faktorer som ligger utenfor CMC Markets' kontroll at CMC Markets ikke er ansvarlig for eventuelle tekniske problemer som du kan oppleve med Applikasjonen. Tilgang til Applikasjonen kan avbrytes midlertidig og uten varsel ved systemfeil, vedlikehold eller reparasjoner eller av årsaker som ligger utenfor CMC Markets' kontroll. CMC Markets er ikke ansvarlig dersom Applikasjonen er utilgjengelig på noe tidspunkt eller tidsperiode av disse årsakene. Dersom du opplever tekniske problemer, kan du benytte deg av "kontakt oss"-funksjonen i Applikasjonen.

CMC Markets har til hensikt å oppdatere Applikasjonen regelmessig, og kan endre innholdet til enhver tid. Dersom det skulle være nødvendig, kan CMC Markets midlertidig sperre tilgangen til Applikasjonen eller stenge den på ubestemt tid.

3. Din bruk av Applikasjonen

Applikasjonen gjøres tilgjengelig for deg kun for å tilby elektronisk handel med finansielle produkter.

CMC Markets gir deg herved en personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar lisens for tilgang til personlig og ikke-kommersiell bruk av Applikasjonen utelukkende for elektronisk handel med finansielle produkter med CMC Markets i henhold til de uttrykkelige bestemmelsene i disse Generelle vilkårene og Handelsavtalene. Ingen andre rettigheter gis.

Du kan ikke:

  • kopiere, reprodusere, duplisere eller benytte Applikasjonen på annen måte enn det som er uttrykkelig angitt i disse Generelle vilkårene;
  • gi andre personer tillatelse til å benytte Applikasjonen, bortsett fra slik det uttrykkelig tillates i disse Generelle vilkårene;
  • endre, oversette, dekompilere, "reverse engineer" eller demontere (med unntak av og kun i den grad gjeldende lovgivning uttrykkelig og spesielt forbyr slike begrensninger), eller skape avledede verk basert på Applikasjonen eller dens innhold;
  • endre funksjonaliteten til Applikasjonen med mindre CMC Markets uttrykkelig skriftlig tillater deg å gjøre det;
  • redistribuere, videreselge, overføre videre, viderelisensiere eller bruke Applikasjonen eller innholdet eller dataene deri på kommersielt vis;
  • lage en oversikt over produktnoteringer, beskrivelser eller priser;
  • laste ned eller kopiere kontoinformasjon til fordel for en tredjepartsleverandør av lignende tjenester; eller
  • benytte datautvinning, roboter eller lignende verktøy for innsamling og uthenting av informasjon.

Du kan skrive ut en rimelig mengde eksemplarer og laste ned utdrag av en eller flere sider fra Applikasjonen til eget bruk. Du kan ikke på noe vis endre papirkopier eller digitale kopier av materiale som du har skrevet ut eller lastet ned, og du må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk atskilt fra den tilknyttede teksten.

Tilgang til eller bruk av Applikasjonen (eller informasjon, materiale, produkter og/eller tjenester tilknyttet Applikasjonen) kan være forbudt i henhold til loven i enkelte land eller jurisdiksjoner. Du er ansvarlig for å følge lover og forskrifter i det landet der du benytter Applikasjonen. CMC Markets kan ikke garantere at Applikasjonen (eller informasjon, materiale, produkter og/eller tjenester tilknyttet Applikasjonen) er lovlig, egnet eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor Storbritannia.

CMC Markets forbeholder seg til enhver tid retten til å midlertidig avbryte eller avslutte din tilgang til Applikasjonen (eller deler av den) uten varsel dersom CMC Markets har rimelig grunn til å tro at du benytter Applikasjonen på en slik måte som er i strid med de Generelle vilkårene eller mot Handelsavtalene eller dersom leveringen om Applikasjonen kan medføre ansvar for CMC Markets.

Dersom du selv velger eller mottar bruker-ID, passord eller andre opplysninger som en del av CMC Markets sikkerhetsrutiner, må du behandle disse opplysningene som konfidensielle, og du må ikke formidle disse til noen tredjepart. Slike opplysninger er personlige for deg, og du må ikke la noen andre benytte disse opplysningene for å få tilgang til og/eller bruke Applikasjonen. CMC Markets har til enhver tid rett til å deaktivere bruker-IDer eller passord, enten de er valgt av deg, eller du har mottatt dem fra CMC Markets, dersom CMC Markets har rimelig grunn til å anta at du eller noen person som har fått din tillatelse til å bruke Applikasjonen, ikke har overholdt bestemmelsene i disse Generelle vilkårene.

Bruk av Applikasjonen er kun tillatt i henhold til de Generelle vilkårene.

4. Virus, hacking og andre overtredelser

Du må ikke misbruke Applikasjonen ved med vilje innføre virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale eller kode som er ondsinnet eller skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Applikasjonen, serveren der Applikasjonen er lagret, eller noen server, datamaskin eller database knyttet til Applikasjonen. Du må ikke angripe Applikasjonen gjennom et DoS-angrep (denial-of-service) eller et DDoS-angrep (distributed-denial-of-service).

Brudd på denne bestemmelsen kan i visse land anses for en lovovertredelse. CMC Markets vil rapportere alle slike overtredelser til relevante myndigheter og CMC Markets vil samarbeide med disse myndighetene ved å oppgi opplysninger om din identitet til dem. Ved en slik overtredelse opphører retten til å bruke Applikasjonen umiddelbart.

CMC Markets er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av DDoS-angrep, virus eller annen skadelig teknologi som kan infisere datautstyret, dataprogrammene, dataene eller annet materiale som følge av din bruk av Applikasjonen eller nedlastning av materiale som er tilgjengelig fra Applikasjonen, eller på noe nettsted som det er en kobling til.

5. Koblinger til Applikasjonen

Du kan ikke opprette koblinger til Applikasjonen uten skriftlig forhåndstillatelse fra CMC Markets. Dersom en slik tillatelse er gitt, kan du kun opprette koblinger til Applikasjonen på en måte som er rettmessig og lovlig og som ikke skader eller utnytter CMC Markets rykte, men du må ikke opprette en kobling på en måte som antyder noen form for forbindelse med, godkjennelse av eller tilslutning fra CMC Markets der slikt ikke finnes. Du kan ikke opprette en kobling fra et nettsted som ikke eies av deg. CMC Markets forbeholder seg retten til å trekke tilbake tillatelse til å opprette koblinger uten varsel.

6. Koblinger fra Applikasjonen

Dersom Applikasjonen inneholder koblinger til webområder og ressurser fra tredjeparter, er disse koblingene kun opprettet i informasjonsøyemed. CMC Markets er ikke ansvarlig for innholdet på slike websteder eller ressurser eller for noe tap eller skade som følge av din bruk av koblingene.

7. Eiendomsrett

Dersom annet ikke er oppgitt, er Applikasjonen og dens design, tekst, innhold, layout, organisering, grafikk, kompilering, magnetisk overføring, digitale konvertering og andre forhold knyttet til Applikasjonen ("Elementer") beskyttet av gjeldende lover om opphavsrett og varemerke, og CMC Markets eier eller er lisensholderen av alle immaterielle rettigheter og andre eiendomsretter i Applikasjonen og alle slike Elementer. CMC Markets forbeholder seg eneretten til disse rettighetene.

Tilgjengeliggjøringen av Applikasjonen og eventuelle Elementer anses ikke som noen fraskrivelse av noen rettighet i Applikasjonen eller slike Elementer. Bortsett fra det som er uttrykkelig gitt i de Generelle vilkårene, får du ingen rettigheter, eierskap til eller interesse i Applikasjonen eller slike Elementer.

8. Omfanget av tjenesten

Applikasjonen tilbys av CMC Markets i henhold til Handelsavtalene og eventuelle forbehold eller reservasjoner deri eller i handelshandboken.

9. Ansvarsbegrensning

CMC Markets er ikke ansvarlig for eventuelle tap som ikke er en påregnelig konsekvens av et eventuelt brudd på disse Generelle vilkårene av CMC Markets eller andre forpliktelser i henhold til Handelsavtalene.

CMC Markets er ikke ansvarlig for tap eller gevinst- eller inntektsbortfall som følge av bruk av Applikasjonen som ikke er forutsatt i henhold til disse Generelle vilkårene eller Handelsavtalene.

10. Lovfestede rettigheter

Dersom deler av de ovennevnte begrensningene eller unntakene anses å være ugyldige eller ikke håndhevbare, skal den delen av de Generelle vilkårene anses som slettet fra disse Generelle vilkårene, og de gjenværende begrensningene eller unntakene skal fortsette å gjelde fullt ut.

Alle rettigheter som du har som forbruker (dvs. en bruker for privat bruk i motsetning til næringsvirksomhet, akademisk bruk eller statlig bruk), berøres ikke.

11. Overføring av data til Applikasjonen

CMC Markets behandler opplysninger om deg i henhold til CMC Markets' retningslinjer for personvern, http://www.cmcmarkets.no/legal/privacy-policy. Ved å benytte Applikasjonen samtykker du til slik behandling av opplysningene, og du bekrefter at alle opplysninger som du oppgir er korrekte. Du kan få tilgang til og oppdatere de fleste opplysningene som du oppgir, i den delen av Applikasjonen som gjelder "din konto". Tilgang til og oppdatering av eventuelle andre opplysinger kan gjøres ved henvendelse til CMC Markets.

Du samtykker til at CMC Markets får samle inn og benytte teknisk informasjon som er samlet inn som en del av din bruk av Applikasjonen. Du samtykker også til at CMC Markets kan behandle og bruke slik informasjon i forbindelse med administrasjon av forholdet mellom deg og CMC Markets og for analysering, forbedring og utvikling av CMC Markets produkter og tjenester.

12. Retningslinjer for cookies (informasjonskapsler)

Når du benytter Applikasjonen, kommer CMC Markets til å lagre opplysninger om din IP-adresse (Internet Protocol) (det unike referansenummeret som tildeles en datamaskin ved pålogging til Internett). CMC Markets samler inn grunnleggende informasjon om hvordan du bruker Applikasjonen under ditt besøk. Denne informasjonen benyttes kun til navigering på webstedet og for administrasjon av systemet.

I enkelte situasjoner kan CMC Markets benytte cookies til å identifisere deg som bruker av Applikasjonen og for å tilpasse våre tjenester. En cookie er en liten fil som sendes til en nettleser fra en nettserver. CMC Markets bruker kun cookies til de formålene som oppgis ovenfor, og der det er nødvendig for at Applikasjonen skal fungere optimalt. Du kan slette alle cookies som allerede finnes på datamaskinen, eller angi at nettleseren ikke skal godta cookies, men du vil da ikke kunne benytte deg av all funksjonaliteten på nettstedet.

13. Gjeldende lov

Opprettelsen, eksistensen, utformingen, funksjonen og gyldigheten i ethvert henseende av disse Generelle vilkårene eller ved en eventuell uoverensstemmelse i forbindelse med materialet i Applikasjonen, skal være underlagt norsk rett.

De Generelle vilkårene er underlagt norsk rett og begge parter aksepterer å forholde seg eksklusivt til norske domstoler.

CMC Markets forbeholder seg retten til å anlegge søksmål for enhver jurisdiksjon der CMC Markets mener at et brudd på disse Generelle vilkårene finner sted eller har sin opprinnelse.

14. Generelt

CMC Markets har til hensikt å forholde seg til disse Generelle vilkårene som en komplett og eksklusiv sammenfatning av lisensvilkårene mellom deg og CMC Markets.

Enhver bestemmelse i disse Generelle vilkårene som viser seg å være ugyldig eller ikke lar seg håndheve, skal anses som slettet og resten av disse Generelle vilkårene skal ikke påvirkes av denne slettingen.

Forsømmelse eller unnlatelse på vegne av en part til å utøve sine rettigheter eller sanksjoner, skal ikke tolkes som en fraskrivelse av denne partens rettigheter eller på annen måte påvirke gyldigheten av hele eller deler av disse Generelle vilkårene, ei heller har negativ innvirkning på denne partens rett til senere handlinger.

De Generelle vilkårene er personlige og du kan ikke overdra, overføre, fremkontrahere eller på annen måte gi fra deg disse Generelle vilkårene eller noen rettighet eller forpliktelse i henhold til dem uten skriftlig forhåndssamtykke fra CMC Markets. Slikt samtykke skal ikke uten grunn holdes tilbake eller forsinkes.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål vedrørende de Generelle vilkårene eller Applikasjonens innhold, kan du kontakte CMC Markets UK Plc Filial Oslo, Stranden 3 B, 0250 Oslo. Telefon: +47 2201 9700, faks: +47 2201 9799, E-post: info@cmcmarkets.no.

VIKTIG - LES NØYE FØR HANDEL

Risikoadvarsel

CFDs og Forex er lånefinansierte produkter som medfører en høy grad av risiko for din kapital, og det er mulig å tape mer enn du investerer opprinnelig. Du bør derfor bare spekulere med penger som du har råd til å tape. Disse produktene er ikke egnet for alle investorer, og du må derfor forsikre deg om at du forstår risikoen som er involvert, og om nødvendig søke uavhengige råd.

© 2009 CMC Markets UK plc
Oktober 2009

Ditt nåværende passord tilfredsstiller ikke sikkerhetskravene.

Hjelp